ماهيت و تعريف علوم انساني اسلامي از ديدگاه علامه مصباح يزدي(ره)

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

مدتي است با جداسازي علوم «انساني» از «اسلام» و نفي علم اقتصاد اسلامي و امثال آن، نسبت به اسلامي شدن علوم انساني ترديدافکني شد. از آنجا که يکي از چالشهاي مهم در مباحث مربوط به علوم انساني، عدمشفافيت در تعاريف و روشن نبودن معاني مورد اراده آنهاست، ضروري است براي آگاهي همگان نگاهي به اهداف و معاني مربوط به علوم انساني اسلامي داشته باشيم. اين نوشتار برگرفته از پيشگفتار کتاب «مباني علوم انساني اسلامي از ديدگاه آيتالله مصباح يزدي» است که توسط جمعي از نويسندگان و شاگردان حضرت علامه به رشته تحرير در آمده است....