حكمت از نگاه قرآن

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

اشاره:

با توجه به اينکه در پيام تسليت مقام معظم رهبري به مناسبت رحلت آيت الله مصباح يزدي از اين عالم رحيل با عنوان «حکيم» ياد کردهاند، در نوشتار حاضر به مفهوم واژه حکمت، ابعاد معناي حکمت در قرآن، همراه بودن کتاب با حکمت، همراه بودن علم و حکمت، همراه بودن عزت و حکمت، دريافت کنندگان حکمت از نگاه قرآن و نشانههايي از آثار حکمت خداوند پرداختهايم...