ابعاد اقتصادي بيماري كرونا

 محمدجواد توکلي

مقدمه

در چند ماه اخير، ظهور و شيوع بيماري کرونا در جهان و ايران، آثار سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي زيادي از خود به‌جاي گذاشته است. دولت‌ها درگير مقابله با اين بيماري شده‌اند. ابعاد زندگي مختلف مردم نيز به شدت تحت تاثير اين مهمان ناشناخته شده است. در ميان آثار مختلفي که شيوع بيماري کرونا بر جاي گذاشته، آثار و ابعاد اقتصادي آن بسيار پررنگ و حايز اهميت است. مشاغل زيادي تحت تاثير اين بيماري تعطيل شده و افراد بسياري شغل خود را از دست داده‌اند. سايه­‌ي شوم اين ويروس منحوس بسياري از اقشار ضعيف جامعه را تحت فشار قرار داده و سفره­‌ي مصرف آن‌ها را کوچک‌تر کرده است...