كرونا و افول تمدن غرب

سيدمجيد پيش‌بين

پديده­‌ي کرونا به عنوان يک ويروس کوچک که به جان مردم دنيا افتاده، قبل از هر چيز غرب و تمدن مدرن آن را که نماد تمام عيار آن آمريکا با تمامي عظمت ادعايي آن است با چالش‌هاي جدي روبرو کرده است. ويروس کرونا و اثرات ناشي از آن سبب شد تا مفهوم يا کانسپت غرب وحشي را که در قرون پيشامدرنيته مطرح بود بار ديگر مطرح و بر سر زبان‌ها بيندازد، احياي مفهوم غرب وحشي به‌ويژه در روزها و هفته‌هاي اخير از سوي دولت‌هاي غربي که در دو سه دهه­‌ي اخير مدعي ارزش‌هاي جهان‌شمول بوده‌اند، تجلي پيدا کرده است...