انقلاب اسلامي و استقلال خواهي در سپهر آرماني و افق تمدني

محمدجواد نوروزي

استقلال و آزادي به عنوان دو دستاورد انقلاب اسلامي در گام نخست، مي‌تواند يک ظرفيت براي  پيشران تحقق تمدن نوين اسلامي باشد. استقلال و آزادي را مي‌شود از منظرهاي مختلفي مورد بحث قرار داد. اگر در عقبه تاريخي دويست‌ساله خود نگاه کنيم، خواهيم دريافت که از حدود اواسط قاجاريه به اين طرف مقوله‌اي به نام استقلال يا آزادي در جامعه ما وجود خارجي ندارد. ناصرالدين‌شاه جمله‌ي معروفي دارد که مي‌گويد: اگر من يک کاري را انجام دهم يا روس‌ها مخالفت مي‌کنند و يا انگليسي‌ها مخالفت مي‌کنند. همين جمله نشان دهنده عمق عدم‌استقلال جامعه ما است...