مراحل تمدن سازي اسلامي

دکتر مهدي مشکي

تحقق حاکميت يک جريان فکري در جامعه که بتواند در ادامه­ي آن انساني متناسب با همان تفکر تربيت شود، چند مرحله نياز دارد. به نظر مي‌رسد ما تمام اين مراحل را در عالم اسلام طي نکرده‌ايم و مراحلي از آن هنوز باقي مانده است. در مباحث تمدن‌سازي اسلامي نظرات مختلفي وجود دارد 1- برخي مي‌گويند که انقلاب اسلامي براي اين بود که شاه برود و ما حکومتي تشکيل بدهيم که مردم در آن حاکم باشند و به احکام اسلام عمل شود. اين يک نگاه حداقلي است که فقط در درون جامعه ارزش‌هايي پياده شود؛ ولي ديگر نگاه جهاني ندارد. 2- يک نگاه وسيع‌تر است که نگاه جهاني نيز دارد و مي‌گويد اين ارزش‌ها بايد به کل جهان سرايت کند. 3- نگاه سوم به هدف انقلاب اسلامي که يک نگاه وسيع‌تر و عميق‌تر و مدعي است انقلاب اسلامي مقدمه­ي ايجاد تمدن اسلامي است و تمدن موجود را تمدن اسلامي و متناسب با غايت اسلام که توليد انسان موحد است، نمي‌داند...