پيشرفت از منظر قرآن

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

علي اکبر عالميان

اگر بخواهيم بحث پيشرفت را از منظر قرآن مورد بررسي قرار دهيم، بايد ابتدا به سه بحث کلي اشاره نماييم. اولين بحث، لغت ما به ازاي پيشرفت در قرآن است. بحث دوم اين است که قرآن با چه لفظ و صفتي از انسان و جامعه به عنوان پيشرفته نام ميبرد و سوم اين که پيشرفت انسان و جامعه در قالب چه مولفهاي صورت ميپذيرد...