تعامل انقلابي يا انفعال سرخپوستي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

شوراي سردبيري فرهنگ پويا

بايد پذيرفت که ناميدن آمريکا از سوي امام راحل(ره) به «شيطان بزرگ» و از سوي رهبري معظم انقلاب به «بدتر از ابليس»، ترسيمي واقعي از آمريکا است که در هندسة معرفتي امام راحل(ره) به عنوان خط مقابل حرکت توحيدي از آن ياد شده است. از اين رو، تأکيد ايشان به اينکه رويکردگان به غرب اوليائشان طاغوت است، يک ريشة اعتقادي دارد، اما بر کسي پوشيده نيست که اين نگاه امام و رهبري به «آمريکا» و مذاکره با او تنها يک نگاه اعتقادي نيست، بلکه تجربهاي تاريخي نيز هست، تجربهاي که برخي که در شعار، به گزاف خود را مسلط بر تاريخ ايران و جهان و مرد ميدان سياست خارجي!! معرفي ميکنند، نسبت به اين تجربه تاريخي يا خود را به غفلت زدهاند و يا واقعاً تهي دست و بيسوادند!! و به ناحق بر کرسياي تکيه زدهاند که جايگاه مردان خاص به خود است...