زنجير برجام و روزنامه‌هاي زنجيره‌اي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

علياصغر سياحت هويدا

لازمه توفيق هر اقدامي در جامعه، همراهي و هماهنگي مردم است؛ از اين رو حکومتها بهويژه حکومتهاي دموکراتيک ميکوشند افکار عمومي را براي تحقق اهدافشان با خود همراه کنند. با پديد آمدن رسانهها، رخدادها در قاب خصوصي باقي نميمانند و از اين روست که حاکمان تلاش ميکنند رسانهها را در دست گيرند و از آنها بهصورت ابزاري براي توجيه و تبيين اقدامات خود و همراهي افکار عمومي استفاده کنند. حکومت‌‌ها براي تأمين منافع و اهداف خود در کشورهاي ديگر ميکوشند به واسطه رسانههاي بومي، افکار عمومي جامعه هدف را براي دستيابي به اهداف خويش آماده کنند. کشورهاي استعمارگر سلطهجو هم با توجه به اين قاعده تلاش ميکنند با نفوذ در رسانههاي بومي وابسته در کشورهاي هدف و شکلدادن يک زنجيره از آنها، افکار عمومي آن جامعه را با خود همراه و خواستههاي خويش را به آنها تحميل کنند...