چگونگي رفتار با دشمنان از ديدگاه امير المؤمنين(ع)

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

هادي مجيدي

نوع تعامل با دشمنان در عرصه سياسى و اجتماعى طبق اصول و مباني اسلامي، يکي از عوامل موفقيت و اقتدار جامعه اسلامي است. در مقابل، بيتوجهي در اين زمينه، گاه سبب زيانهايي جبران ناپذير مي‌‌شود. در ميان معصومين، رفتار حضرت علي( ع) با دشمنان داراي نکات آموزندهاي است که در اين مقاله به صورت کوتاه به برخي از آنها اشاره ميکنيم...