قراردادهاي بين‌المللي و چالش‌هاي پيش رو

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

مرور قراردادهاي سياسي و تجاري بين ايران وكشورهاي استعمارگر، طي دو قرن گذشته، روشن ميشود بيشتر قريب به اتفاق اين قراردادها بنا به خواست طرف مقابل بر ايران تحميل شده است. فاهمة ملت ايران هرگز قراردادهاي ذلتبار و ننگين دوران قاجار و پهلوي را با كشورهايي چون روسيه تزاري و انگليس و فرانسه و آلمان و آمريكا كه اغلب، به تكهتكه شدن ايران بزرگ و رسوب و نفوذ فرهنگ و انديشة غرب بر جامعة ايراني انجاميد، از ياد نخواهد برد...