ادب مرد

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

به قلم مدير مسئول

رسالت خطير زمامداري از ديدگاه وحي و عقل و فطرت جزو برجستهترين رسالتهايي است که جايگاه رفيعي را در ميان جوامع بشري به خود اختصاص داده است. از اين رو، چنين رسالتي ايجاب ميکند توسط کساني بر عهده گرفته شود که از جنبههاي گوناگون ايماني، اخلاقي، اجتماعي، خانوادگي، سياسي و... جزو برجستهترينها باشند...