او را هـــم بـه پـاي ولايت نـوشـتـنـد

به کوشش ح. ايلامي

وقتي انسان وصيتنامه شهدا را ميخواند، بيش از پيش به ژرفاي اين توصيه امام شهيدان پي ميبرد که به همه افراد جامعه حتي آناني که هفتاد سال در عبادت و سير و سلوک گذراندهاند، سفارش ميکند يکبار هم که شده وصيتنامه شهيدي را بخوانند. وصيتنامة شهيد سيدهادي نصرالله، هم تصويري از جهانبيني توحيدي يک جوان شيعي انقلابي است، هم بيان مؤلفه هاي يک ايدئولوژي و هم تأکيد او بر تغييرناپذير بودن استراتژي و تاکتيک موحّدان در برخورد با دنياي کفر به ويژه رژيم صهيونيستي؛ وصيتنامه شهيد سيدهادي، هم زيارتنامهاي است که در آن دعوت به خواندن و مداومت به زيارتهاي ديگر است و هم نوع سبک زندگي و چگونگي رعايت ادب و احترام نسبت به پدر و مادر، برادران و خواهران و دوستان و مؤمنان...