يك پيام فوري

يك پيام فوري

براي دوست‌داران نشرية فرهنگ‌‌پويا

ايـن نــشريه

جوانه‌اي است

كه در باران مهر و صميميت نگارندگاني همدل و همراه روييده و اكنون شكوفه‌اي است كه براي بسياري ماية اميد است.

اگر فكر مي‌كنيد كه صفحات اين نشريه

در تاريكه‌بازار روزگار، نور و عطري پراكنده، ياريمان كنيد

و با ياران نشريه همـدل و همـراه و همســفر شويـد.

دستان ياري‌رسان شما را به گرمي‌ مـي‌فـشاريم.

بهاي اشتراك سالانة خارج كشور 20دلار و

داخل كشور براي «4شماره» با پست سفارشي 40000 ريال و

با پست عادي 32000 ريال است.

وجه‌ اشتراك را به حساب 1155 بانك ملي شعبة مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام‌خمينيu (كد2723)،

(قابل پرداخت در سراسر كشور) واريز نماييد و اصل فيش بانكي يا تصوير آن را همراه برگ اشتراك و مشخصات كامل خود

به آدرس نشريه ارسال داريد.

قم. صندوق‌پستي:146/ 37165

تلفكس: 8 ـ 2113667(0251)

نشاني: قم‌. بلوارامين، 20متري‌گلستان، گلستان4‌. پلاك31، نشرية فرهنگ پويا

 قم. صندوق‌پستي:164/37165

 تلفكس: 8 ـ 2113667(0251)

 نشاني: قم‌. بلوارامين، 20متري‌گلستان، گلستان4‌. پلاك31

Www.F-PUYA.ir

Www.QABAS.ir

نام‌ونام‌خانوادگي:‌.................................................................................................................. سطح تحصيلات:‌......................................................................................................

به‌نشانيدريافت‌مجله‌مي‌باشم:‌.............................................................................................................................................................................................................................

صندوق‌پستي:‌.................................................................................. كدپستي:‌..................................................... تلفن‌تماس:‌..........................................................................

لطفاٌ از شمارة.......................... تا شمارة‌....................... مجله را به نشاني فوق ارسال كنيد.