نصرت خدا، به انبياء در مبارزه با استكبار

نصرت خدا، به انبياء در مبارزه با استكبار

همهي پيغمبران که مبعوث شدند، در مقابلشان مستکبريني داشتند. قرآن را ملاحظه کنيد؛ يکي از بخشهاي بسيار جالب و پرجاذبهي قرآن، بخش مبارزهي پيغمبران با مستکبرين است. زمان آنان بدون استثنا، با پيروزي پيغمبران تمام ميشود - بدون استثنا، نگاه کنيد - البته ممکن است آن پيغمبر، در وسط راه شهيد شود، يا از دنيا برود؛ ولي جبههي پيغمبر، بر جبههي دشمنان پيغمبر، بدون استثنا پيروز شده است. هر چه تاريخ را نگاه ميکنيد، اين گونه است. قرآن را نگاه کنيد، «انا لننصر رسلنا»؛ اصلاً نصرت، متعلّق به پيغمبران است.

يکي از بحثها همين است که مستکبريني که در مقابل پيغمبران قرار داشتند، اوّل کاري که کردند، با چشم تحقير به آنان نگريستند و مسخره کردند. خداي متعال به پيغمبر ما ميفرمايد: «و لقد استهزئ برسل من قبلک فحاق بالذين سخروا منهم ما کانوا به يستهزؤن»؛ به عنوان تسلاّ ميگويد - يعني اي عزيز ما، اي پيامبر ما، اگر ميبيني تو را استهزا، مسخره و توهين ميکنند، يا دست کم ميگيرند، سعي دارند که روحيهي پيروان تو را با اين توهينها تضعيف کنند، تعجّب نکن؛ همهي پيغمبران همينطور بودند.

بيانات در خطبههاي نماز جمعه تهران 12/1/1375

امام، مؤمن به وعده خدا در مقابل وعده استكبار

يکي از اصول امام اتّکال به کمک الهي، اعتماد به صدق وعدهي الهي، و نقطهي مقابل، بياعتمادي به قدرتهاي مستکبر و زورگوي جهاني است؛ اين يکي از اجزاء مکتب امام است. اتّکال به قدرت الهي؛ خداي متعال وعده داده است به مؤمنين؛ و کساني که اين وعده را باور ندارند در کلام خودِ خداوند لعن شدهاند: وَ لَعنَهُمُ اللَّه، وَ غَضِبَ اللهُ عَلَيهِم، آن کساني که «اَلظّآنّينَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوءِ عَلَيهِم دائِرَةُ السَّوءِ وَ غَضِبَ اللهُ عَلَيهِم وَ لَعَنَهُم وَ اَعَدَّ لَهُم جَهَنَّمَ وَ سآءَت مَصيرًا». اعتقاد به وعدهي الهي، به صدق وعدهي الهي - که فرموده است «اِن تَنصُروا االلهَ يَنصُرکُم» - يکي از ارکان تفکّر امام بزرگوار ما است؛ بايد به اين وعده اعتماد و اتّکال کرد. نقطهي مقابل، به دلخوشکُنَکهاي دشمنان، مستکبران، قدرتهاي جهاني، مطلقاً نبايد اعتماد کرد؛

مخالفت استكبار با اسلام انقلابي

دشمن و استکبار و کمپانيهاي نفتخوار و سرمايهداران استثمارگر عالم، از همين ميترسند. اگر چيزي به نام اسلام باشد که به گاو و گوسفند و منافع آنها صدمهيي نزند، با آن هيچ مخالفتي ندارند. با اسلامي که نفي قدرتهاي شيطاني و ظلم و تبعيض در آن نباشد، کسي مخالف نيست. آنها با اسلامِ «لاالهالاالله» مخالفند، با اسلامِ حمايت از انسانها مخالفند، با اسلامِ مبارزه با ظلم و ستم و زورگويي و قلدري مخالفند، با اسلامي که وقتي قدرت پيدا ميکند، دست سرمايهداران و زورگويان و مستشاران و مفتخوران و کرکسهايي که در اين مملکت، بر سر مردار سفرهي شاهنشاهي نشسته بودند، قطع ميکند، مخالفند. وقتي در جمهوري اسلامي، منافعشان تهديد و قطع ميشود، شرق و غرب دست به دست هم ميدهند و متجاوز به ايران را مورد حمايت قرار ميدهند.

بيانات در ديدار جمعي از آزادگان و مسئولان بنياد مستضعفان و جانبازان  07/06/1396

استكبار، پنجه خشن زير دستكش مخملين

آن روز من در جمع آقايان محترمي گفتم، ايني که گفته ميشود ما با قدرتهاي بزرگ يا با آمريکا تفاهم نداريم، اشتباه است. عدم تفاهمي در کار نيست؛ آنها کاملاً ما را ميشناسند، کما اينکه ما آنها را کاملاً ميشناسيم. ما طبيعت و خوي استکبار را ميشناسيم؛ ميدانيم که آنها زير ظاهر مخمليني که بر روي پنجههاي خشن خود، بر روي چنگالهاي خونين خود کشيدهاند، چيست؛ اين را ما ميدانيم، ميبينيم. ما به ادکلن و کراوات و ظاهر شيک آقايان هرگز فريب نخوردهايم؛ باطنشان را ديدهايم. خودشان هم باطنشان را نشان دادهاند؛ در گوانتانامو، در ابوغريب، در عراق، در افغانستان، در اين بمبارانها، در اين زورگوئيها، در اين دخالت کردنِ در همه چيز، در اين دستهبنديها براي غارت ثروت حتّي از ملتهاي خودشان و نه از ملتهاي ديگر - ملتهاي ديگر که هستند. آنها از ملت خودشان هم غارت ميکنند. کمپانيها اينجورياند.

خُلف وعده؛ خوي استكبار

مذاکره، نشستن و گعده کردن و حرف زدن و گفت و شنود و خنده و شوخي که نيست، مذاکره يعني يک چيزي بده، يک چيزي بگير- و آنچه را بايد بدهي از شما ميگيرد، [امّا] آنچه را بايد بدهد، به شما نميدهد؛ زورگويي ميکند؛ خب مستکبر يعني همين، استکبار جهاني يعني همين، يعني زورگوييکردن، خودش را برتر دانستن، پايبند به حرف خود نبودن، خود را متعهّد ندانستن؛ اين معناي استکبار است، وعدههايش را تخلّف ميکند. خب امام بزرگوار ما فرمود: آمريکا شيطان بزرگ است؛ واقعاً اين تعبير، تعبير فوقالعادهاي است. خداي متعال از قول شيطان نقل ميکند که شيطان در قيامت به کساني که از او متابعت کردهاند ميگويد: اِنَّ اللهَ وَعَدَکُم وَعدَ الحَقِّ وَ وَعَدتُکُم فَاَخلَفتُکُم؛ شيطان به پيروان خودش ميگويد خدا وعدهي رو راست درست به شما داده بود، شماها از وعدهي خدا پيروي نکرديد، پابند نمانديد؛ من وعدهي دروغي به شما دادم، شما دنبال من راه افتاديد! من تخلّف وعده کردم، من وعده دادم به شما و تخلّف کردم؛ شيطان پيروان خودش را اينجور در قيامت ملامت ميکند. بعد هم خداي متعال ميفرمايد از قول شيطان که به آنها ميگويد که «فَلا تَلوموني وَلوموا اَنفُسَکُم»، من را ملامت نکنيد، خودتان را ملامت کنيد. اين عيناً امروز منطبق است با آمريکا.

جوسازي ضد مخالفان؛ تاكتيك استكبار

يکي ديگر از تلاشهاي استکبار - که جوانان عزيز، به اين نکته توجّه داشته باشند جو سازي عليه کسي است که ميخواهند او را از بين ببرند و از ميدان خارج کنند. اين کار، عليه جمهوري اسلامي، در طول اين هفده سال، به اشدّ وجهي انجام گرفته است. واقعاً لازم است که جوانان و روشنفکران ما و کساني که ميخواهند در مسائل جهاني و سياسي و مورد علاقهشان، روشن بيني پيدا کنند، بايد به اين نکته توجّه کنند.

امريکاييها، نه فقط نسبت به ايران، بلکه نسبت به هر دولتي که در هر گوشه از دنيا، آن را نپسندند، سياستي دارند. البته، دولتي مثل دولت جمهوري اسلامي است که با اصل وجودش مخالفند. دولتي هم هست که فقط حرکتي از حرکتهاي او و يک موضعگيريش را نميپسندند. اين سياست هم، مخصوص امريکاييها نيست. همه قلدرهاي دنيا، در دوران جديد ارتباطات و در عصر فنآوري مدرن، اين سياست را دارند؛ منتها امروز براي ما، امريکاييها اين موضع غيرشريف را اتّخاذ کردهاند.

  مبارزه با استکبار، مبارزة هميشگي

پس، مبارزه با استکبار، يک شعار هميشگي است. منتها مطلب اساسي اين است که يک ملت هوشمند، هميشه برخورد با شعارها را درست انتخاب ميکند. يک وقت، انسان فقط شعاري را دائماً بر زبان جاري و تکرار ميکند؛ اين کارِ زيادي نيست. يک وقت، شعار را ميشکافد، در آن تعمّق ميکند و بر اساس آن، کار انجام ميدهد؛ اين درست است. در شعار مبارزه با استکبار - که امروز گفتم تجسّم استکبار، دولتِ متجاوز امريکاست - خود امريکاييها و دولتمردان امريکايي، از اوّل انقلاب تا به حال، راههايي را طي کردند، براي اين که اين شعار را از فضاي کشور ايران بزدايند. چرا؟ چون تا اين شعار وجود دارد، تا ذهن مردم از «مرگ بر امريکا» پُر است، تسلّط دوباره امريکا بر اين کشور و منابع آن، ممکن نيست.

تنبلي و بيسوادي خواست استكبار

استکبار ميخواهد در داخل کشور، تنبلي و بيکارگي باشد، سازندگي و ابتکار و اصلاح امور اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي مردم نباشد. استکبار ميخواهد پيشرفت علم و دانش در کشور نباشد، تحقيقات نباشد، کلاسِ درس نباشد.

بيانات در ديدار جمعي از دانشجويان و دانشآموزان  09/08/1375

توسعه تقلب و فريب جرم استبكار

بزرگترين جرائم استكبار جهانى اين است كه دروغگويى، فريب، تقلب و باطلگرايى را، با رفتار خود در دنيا توسعه و رشد مىدهد و ترويج مىكند.

بيانات در ديدار کارگزاران نظام 19/09/1375

وحدت، توصيه قرآن براي مقابله با استكبار

استکبار، در انقلاب عظيم اسلاميِ ملت ما، از اسلام سيلي خورده است. لذاست که مستکبرين ميخواهند امّت را با يکديگر دشمن کنند. من به ملت عزيز خودمان و به ديگر ملتهاي مسلمان در همه جاي عالم و در همهي اقطاري که مسلماني در آنجاها زندگي ميکند و کلاًّ به همهي مسلمين عرض ميکنم: بياييد به اين توصيهي الهي گوش فرا دهيد که قرآن فرياد ميزند: «و اعتصموا بحبل اللَّه جميعاً و لا تفرقوا» امريکا ميخواهد امّت اسلامي با هم دشمن باشند. شما بياييد با ايجاد وحدت، بيني مستکبرِ تفرقهطلب را به خاک بماليد و نگذاريد دشمن خشنود شود.

بيانات در خطبههاي نماز عيد فطر 11/12/1373

عزت، ميوة ايستادگي در برابر استكبار

ملت ايران، اگر ميخواهد راه عزّت ، پيشرفت، توسعه، سازندگي و رفاه زندگي را ادامه دهد و به نتيجه برساند، بايد به استقامت و ايستادگي در مقابل دشمنان و استکبار بپردازد.

بيانات در اجتماع زائران مرقد امام خميني(ره) 14/03/1375